ផ្សាយផ្ទាល់

បណ្តាញសង្គម

កម្រងវីដេអូ អនុស្សាវរីយ៍

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ បើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីគម្រោងសាងសង់អគារនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលខេត្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាអាធិភាពនៃប្លង់គោល អភិវឌ្ឍន៍ទីប្រជុំជន នៃទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ បើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីគម្រោងសាងសង់អគារនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលខេត្ត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាអាធិភាពនៃប្លង់គោល អភិវឌ្ឍន៍ទីប្រជុំជន នៃទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំ