បណ្តាញសង្គម

គ្រឹះស្ថានសិក្សា

 

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

Royal University of Phnom Penh

គេហទំព័រ៖ www.rupp.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

Royal University of Law and Economics

គេហទំព័រ៖ www.rule.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

Royal University of Fine Arts

គេហទំព័រ៖ www.rufa.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

Royal University of Agriculture

គេហទំព័រ៖ www.rua.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

University of Health Sciences

គេហទំព័រ៖ www.univ-sante.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

National University of Management

គេហទំព័រ៖ www.num.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ

Mean Chey University

គេហទំព័រ៖ www.mcu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

Svay Rieng University

គេហទំព័រ៖ www.sru.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង

University of Battambang

គេហទំព័រ៖ www.ubb.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ

Chea Sim University of Kamchaymear

គេហទំព័រ៖ www.csuk.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

University of Cambodia

គេហទំព័រ៖ www.uc.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

International University

គេហទំព័រ៖ www.iu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

Norton University

គេហទំព័រ៖ www.norton-u.com

សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា

Cambodian Mekong University

គេហទំព័រ៖ www.mekong.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា

Paññāsāstra University of Cambodia

គេហទំព័រ៖ www.puc.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត

University of Puthisastra

គេហទំព័រ៖ www.puthisastra.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទ័ន

Western University

គេហទំព័រ៖ www.western.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា

Cambodia University for Specialties

គេហទំព័រ៖ www.cus.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

Build Bright University

គេហទំព័រ៖ www.bbu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច

University of Management and Economics

គេហទំព័រ៖ www.ume.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ

Build Bright University

គេហទំព័រ៖ www.pcu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

Zaman University

គេហទំព័រ៖ www.zamanu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុប

Asia Euro University

គេហទំព័រ៖ www.aeu.edu.kh

សាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ

Beltei International University

គេហទំព័រ៖ www.beltei.edu.kh

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា

Institute of Technology of Cambodia

គេហទំព័រ៖ www.itc.edu.kh

វិទ្យាស្ថានជាតិរអប់រំ

National Institute of Education

គេហទំព័រ៖ www.niecambodia.wordpress.com

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា

National Polytechnic Institute of Cambodia

គេហទំព័រ៖ www.npic.edu.kh

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

National Technical Training Institute

គេហទំព័រ៖ www.ntti.edu.kh

វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ត

National Institute of Business

គេហទំព័រ៖ www.nib.edu.kh

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមះ

Preah Kossomak Polytechnic Institute

គេហទំព័រ៖ www.ppiedu.com

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញ

Phnom Penh Institute of Technology

គេហទំព័រ៖ www.ppit-edu.com

វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តថែទាំ និងអមវេជ្ជសាស្រ្តភ្នំពេញ

Phnom Penh Institute of Nursing and Paramedical  Sciences

គេហទំព័រ៖ www.ppinps.com

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

Royal School of Administration

គេហទំព័រ៖ www.era.cambodia.gov.kh

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

Prek Leap National School of Agriculture

គេហទំព័រ៖ www.pnsa.edu.kh