បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ


នូវរបាយការណ៍ពេលព្រឹក
នាថ្ងៃទី.16.5.2019
មេត្តាជ្រាបដូចខាងក្រោម ៖
*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 26,2℃
-Max=34,5℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
នៅគ្រប់ ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ យា វឿន