បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី.0៤.៦.២០១៩


មេត្តាជ្រាបដូចខាងក្រោម ៖
*ព័ត៌មានឧតុនិយម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,5℃
-Max=34,4℃
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 2 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 2 - 21mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=2mm
-ស្រុកអូររាំងឳ=21mm

ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធាន