បណ្តាញសង្គម

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអាកាសធាតុថ្ងៃទី០៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

 សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃទី១១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

 ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឺកនិងឧតុនិមថ្ងៃទី០៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩