បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ ៖
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 9 - 14mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=10mm
-ស្រុកតំបែរ=9mm
-ស្រុកមេមត់=14mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,7℃
-Max=33,1℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.24-6-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,74m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,04m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,96m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ