បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 4 - 34mm
-ក្រុងសួង=4mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=17mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=12mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=15,2mm
-ស្រុកតំបែរ=34mm
-ស្រុកពញាក្រែក=13,2mm
-ស្រុកមេមត់=12mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,6℃
-Max=33,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.25-6-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,71m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,03m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,64m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩