បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ដត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 5 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 12mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=3mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=10,5mm
-ស្រុកតំបែរ=12mm
-ស្រុកពញាក្រែក=1mm
-ស្រុកមេមត់=7mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,1℃
-Max=33,5℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.26-6-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,64m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,07m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,58m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពីលោក  យា វឿនមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្ដត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩