បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
នៅគ្រប់ ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 25,7℃
-Max=33,1℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.27-6-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =4,54m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,10m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,58m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី យា វឿ ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩