បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 3 - 22mm
-ក្រុងសួង=6mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=22mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=21mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=6,4mm
-ស្រុកតំបែរ=3mm
-ស្រុកពញាក្រែក=5mm
-ស្រុកមេមត់=10mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,9℃
-Max=33,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.02-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =3,87m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក=0,17m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,78m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m


ដកស្រង់ចេញពីលោក យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩