បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុក

ពី 3 - 52mm

-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=7,5mm

-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=52mm

-ស្រុកអូរាំងឳ=4,1mm

-ស្រុកតំបែរ=3mm

-ស្រុកពញាក្រែក=7mm

-ស្រុកមេមត់=7mm

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,1℃ 

-Max=29℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.04-7-2019

ទឹកមានកម្ពស់ =4,40m

ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ 

ទឹកឡើង=0,34m

ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,50m

កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ

ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៤ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩