បណ្តាញសង្គម

៥-អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
-ភ្លៀងនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,1℃
-Max=33,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.08-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =5,69m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,04m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,36m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩