បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 3 - 28mm
-ក្រុងសួង=3mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=12,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=11mm
-ស្រុកអូរាំងឳ=4,3mm
-ស្រុកតំបែរ=28mm
-ស្រុកពញាក្រែក=26mm
-ស្រុកមេមត់=11mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,9℃
-Max=34,1℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.09-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =5,76m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,07m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=1,39m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី យា វឿន   ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩