បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

 ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី៤ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩