បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 4 - 41mm
-ក្រុងសួង=6mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=21,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=4mm
-ស្រុកអូររាំងឪ=25,5mm
-ស្រុកតំបែរ=5,3mm
-ស្រុកពញាក្រែក=16,7mm
-ស្រុកមេមត់=41mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,6℃
-Max=32,2℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩
ទឹកមានកម្ពស់ =4,68m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកនឹង(ស្មើម្សិលមិញ)
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=9,45m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩