បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 7 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 10 - 53mm
-ក្រុងសួង=10mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=35mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=36mm
-ស្រុកអូររាំងឪ=53mm
-ស្រុកតំបែរ=38,5mm
-ស្រុកពញាក្រែក=41,5mm
-ស្រុកមេមត់=44,6mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 23,2℃
-Max=32℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.30-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =5,00m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,32m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=9,36m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩