បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាននិងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន  និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី៣០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩