បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
ភ្លៀងបានធ្លាក់ 4 / 7 ក្រុង.ស្រុក
ពី 1 - 3mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=1,5mm
-ស្រុកតំបែរ=2mm
-ស្រុកមេមត់=3mm
+សីតុណ្ហភាព
-Min= 24,1℃
-Max=33,7℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.31-7-2019
ទឹកមានកម្ពស់ =5,70m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកឡើង=0,70m
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=8,90m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩