បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹក ថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៏មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹក  ថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩