បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី.0៥.៨.២០១៩ ដូចខាងក្រោម ៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
-នៅគ្រប់ ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0មម
+សីតុណ្ហភាព
-Min= ២៥,៣℃
-Max=៣០,8℃
២-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.0៥-០៨-២០១៩

ទឹកមានកម្ពស់ =៧,៤៥ម
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,0១ម
ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=៧,៦១មកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = ១៥,២០ម

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០៥ខែសីហាឆាំ្ន២០១៩