បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

 ដកស្រង់ចេញពី ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩