បណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី២៦ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩