បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៨ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

»»»»ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 4 - 23mm

»»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=4mm

»»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=23mm

»»»»-ស្រុកអូរាំងឳ=12,6mm

»»»»-ស្រុកតំបែរ=14,7mm

»»»»-ស្រុកពញាក្រែក=17mm

»»»»-ស្រុកមេមត់=21mm

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,6℃ 

-Max=29,2℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

»»»»នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.03-9-2019

»»»»ទឹកមានកម្ពស់ =13,33m

»»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកឡើង=0,27m

»»»»ធៀបឆ្នាំមុន ឆ្នាំនេះទាបជាង=2,07m

»»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

 


ដកស្រង់ចេញពីប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩