បណ្តាញសង្គម

ព្រតិ្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩

 

 

ដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩