បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖ 

 ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ

1-ឧតុនិយម

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 14 - 56mm

»»»-ក្រុងសួង=56mm

»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=36,6mm

»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=14mm

»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=17,5mm

»»»-ស្រុកតំបែរ=18,5mm

»»»-ស្រុកមេមត់=16,6mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 25℃ 

»»»-Max=32,7℃

2-ជលសាស្ត្រ

+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.01-10-2019

»»»ទឹកមានកម្ពស់ =9,70m

»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,48m

»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,76m

»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩