បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩៖


ព័ត៌មានឧតុនិយម និង ជលសាស្ត្រ
1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងភ្លៀងបានធ្លាក់ 3 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 1 - 2mm
»»»-ក្រុងសួង=1mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1,6mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=2mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 23,7℃
»»»-Max=32,4℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.14-10-2019
»»»ទឹកមានកម្ពស់ =6,36m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,14m
»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,62m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក យា វឿន ប្រធាន មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ