បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖


1-ឧតុនិយម
+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
»»»ភ្លៀងបានធ្លាក់ 6 / 7 ក្រុង.ស្រុកពី 2 - 46mm
»»»-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=2mm
»»»-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=21,5mm
»»»-ស្រុកអូររាំងឳ=5,3mm
»»»-ស្រុកតំបែរ=4,3mm
»»»-ស្រុកពញាក្រែក=6mm
»»»-ស្រុកមេមត់=46mm
+សីតុណ្ហភាព
»»»-Min= 23,2℃
»»»-Max=32,9℃
2-ជលសាស្ត្រ
+កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
»»»នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី.16-10-2019ទឹកមានកម្ពស់ =6,16m
»»»ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,09m
»»»ធៀបទៅឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះទាបជាង=2,27m
»»»កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩