បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ ៖

 

ព័ត៌មានឧតុនិយម 

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

»»»-នៅគ្រប់ក្រុង ស្រុក ស្មើ 0mm

+សីតុណ្ហភាព

»»»-Min= 25,3℃ 

»»»-Max=33,2℃


ដកស្រង់ចេញពី លោក  យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩