បណ្តាញសង្គម

សេចក្កីជួនដំណឹងស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

 សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសថ្ងៃទី០៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០

 

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ TV TbaungKhmum - ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ!!!
https://www.youtube.com/ch…/UC-WnprmMQIt-YAc3fyAD6Mg/videos…
FacebookPage
https://www.facebook.com/tvtbaungkhmum/
https://www.facebook.com/pditbk/
http://pditbaungkhmum.org/
https://www.facebook.com/AKPTBK