បណ្តាញសង្គម

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការព្យារកម្ពស់ទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គ លើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ក្រោយពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្យាករណ៍លើស្ថានភាពអាកាសធាតុ និងស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គរួចមក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមជម្រាបជូនអំពីការព្យាករកម្ពស់ទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គកលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ដូចខាងក្រោម ៖