បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០8ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព នៅថ្ងៃទី០៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧÷


១-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 07 . ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 08 . កញ្ញា .2017ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 3 ស្រុកពី 1,2 - 5mm

  • -ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=1,2mm លើ3ឃុំ
  • -ស្រុកពញាក្រែក=5mmលើ5ឃុំ
  • -ស្រុកមេមត់ភ្លៀងក្រៅតម្រងលើ3ឃំ

២-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ

  • នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី08.កញ្ញា.2017ទឹកមានកម្ពស់ 12,29m
  • ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,01m
  • ធៀបឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង 1,20 m
  • កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

៣- សតុណ្ហភាព

  • Min= 24,7 ℃  , Max=34,4 ℃

គោរពជូន ពីខ្ញុំ យា វឿន