បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង ,

ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 10. ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11 . កញ្ញា .2017
ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 3 ស្រុកពី 1 - 6,5 mm

  • -ស្រុកតំបែរ = 6,5 mmលើ3ឃុំ
  • -ស្រុកពញាក្រែក= 1 mmលើ2ឃុំ
  • -ស្រុកមេមត់ភ្លៀងក្រៅតម្រងលើ3ឃុំ

2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11.កញ្ញា.2017

  • ទឹកមានកម្ពស់ 12,05 m
  • ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក=0,14 m
  • ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង 0,83 m
  • កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m

3- សតុណ្ហភាព

  • Min= 24,2 ℃  , Max=34 ℃

គោរពជូន ពីខ្ញុំ យា វឿន⁠⁠⁠⁠