បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

 

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៏កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី១១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសូងធនធានទឹក និងឩតុនិយមថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧