បណ្តាញសង្គម

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយ តាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ២១ ខែកញ្ញា មិនឲ្យលើសពី៖ សាំងធម្មតា៣,៨០០រៀល, សាំងស៊ុបពែរ៣,៩០០រៀល និងម៉ាស៊ូត៣,៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាម បណ្តាស្ថានីយប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា មានដូចជា៖

 * តម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៨០០រៀលក្នុង១លីត្រ

* តម្លៃសាំងស៊ុបពែរ ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៩០០រៀលក្នុង១លីត្រ
* តម្លៃម៉ាស៊ូត ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

ដកស្រង់ពី៖FRESH NEW