បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឩតុនិយម ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧