បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 18 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 19.វិច្ឆិកា.2017
ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 2 ស្រុក
ពី 2 - 3,5mm
-ស្រុកក្រូចឆ្មារ=2mmលើគ្រប់ឃុំ
-ស្រុកមេមត់=3,5mmលើ5ឃុំ
(នៅវេលានេះភ្លៀងកំពុងបន្តធ្លាក់ខ្សោយនៅស្រុកមេមត់
,ក្រូចឆ្មារ និង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ )
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 19.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 7,45 m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,11 m
ធៀបឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង=0,05 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 25,8℃ , Max=33,4℃

គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន