បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោងគិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 20 ដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 21.វិច្ឆិកា.2017
ពុំមានភ្លៀងទេ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 21.វិច្ឆិកា.2017ទឹកមានកម្ពស់ 7,15m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ ទឹកស្រក =0,19 m
ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង=0,16 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 24,2℃ , Max=29℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន