បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 21 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 22.វិច្ឆិកា.2017
ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 3 ស្រុក
ពី 7,4 - 13mm
-ស្រុកត្បូងឃ្មុំ=13mmលើ5ឃុំ
-ស្រុកតំបែរ=7,4mmលើ4ឃុំ
-ស្រុកមេមត់=12mmលើ6ឃុំ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 22.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 6,96m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,19 m
ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង=0,34 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 23,7℃ , Max=31,2℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន