បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

 សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 22 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 23.វិច្ឆិកា.2017
ភ្លៀងនៅក្រុងសួង=2,5mmលើគ្រប់សង្កាត់
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 23.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 6,80m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,16 m
ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង=0,57 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 25,1℃ , Max=32,8℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន