បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៧ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧

សូមគោរពរាយការណ៏ជូនព័ត៌មានទឹកភ្លៀង , ទឹកទន្លេមេគង្គ និង សីតុណ្ណភាព ÷


1-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង
គិតពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 26 ដល់
ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 27.វិច្ឆិកា.2017
ពុំមានភ្លៀងទេ
2-កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ
នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 27.វិច្ឆិកា.2017
ទឹកមានកម្ពស់ 6,71m
ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញ
ទឹកស្រក =0,06 m
ធៀបឆ្នាំមុន ទាបជាង=0,45 m
កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការ
ប្រុងប្រយ័ត្ន = 15,20m
3- សីតុណ្ហភាព
Min= 22,5℃ , Max=32,3℃


គោរពជូនពីខ្ញុំបាទ យា វឿន