បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

 

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង

(ថ្ងៃទី31.មករា-01.កុម្ភះ.2018)

ពុំមានភ្លៀងទេ ( គ្រប់ ក្រុង.ស្រុក)

+សីតុណ្ហភាព

-Min= 24,7℃ , Max=33,2 ℃

យា វឿន . ប្រធានមន្ទីរ