បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី៣០ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

 

បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 29.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 30 .មីនា .2018 -ភ្លៀងក្រៅតម្រងនៅស្រុកពញាក្រែង ប្រមាណពី 1 - 5mm +សីតុណ្ហភាព -Min= 24,8 , Max=34,5