បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី០៥ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 04.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 05.មេសា .2018 មិនមានភ្លៀងទេ +សីតុណ្ហភាព -Min= 24,2 ℃ , Max=34,5 ℃