បណ្តាញសង្គម

អាកាធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨តាមរបាយកាណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 09.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 10.មេសា .2018 មិនមានភ្លៀងទេ +សីតុណ្ហភាព -Min= 23,7 ℃ , Max=34 ℃


ដកស្រង់ចេញពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ