បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ដល់ថ្ងៃទី១៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយកាណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអោយដឹងថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលពីកម្រិចសម្ពាធទាបខ្សោយ

(លើផ្ទៃដី)បាននិងកំពុងក្របដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី០៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨