បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨តាមរបាយកាណ៍របស់ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

»+បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 10.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 11.មេសា .2018 មិនមានភ្លៀងទេ »+សីតុណ្ហភាព -Min= 24,5 ℃ , Max=34,7 ℃