បណ្តាញសង្គម

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី០២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

 

ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយមថ្ងៃទី២២ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨