បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍របស់ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី២៣ខែមេសាឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានឧតុនិយម  ÷

»បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 22.ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 23.មេសា .2018

»មិនមានភ្លៀងទេ

»សីតុណ្ហភាព -Min= 26 ℃ , Max=35,4 ℃


យា វឿន ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិមខេត្តត្បូងឃ្មុំ