បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

 

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 09 ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 10.ឧសភា .2018

»-ភ្លៀងបានធ្លាក់លើ 2 ស្រុក ពី 3 - 7mm

»-ស្រុកអូរាំងឪ=7mm

»-ស្រុកមេមត់=3mm

»-សីតុណ្ហភាព -Min= 24℃

 »-Max=33,7 ℃


ដកស្រង់ចេញពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ