បណ្តាញសង្គម

អាកាសធាតុខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី១៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨

តាមរបាយការណ៍មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព័ត៌មានឧតុនិយម ÷

»-បរិមាណទឹកភ្លៀងរយៈពេល24ម៉ោង គិតពីម៉ោង7ព្រឹក ថ្ងៃទី 16 ដល់ ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី 17.ឧសភា .2018

»-ភ្លៀងធ្លាក់ 02/07 ក្រុង.ស្រុក ពី 1 - 10mm

»-ស្រុកក្រូចឆ្មារភ្លៀងក្រៅតម្រង ពី1 - 10mm

»-ស្រុកអូរាំងឳ=8mm

»-សីតុណ្ហភាព -Min= 23,5℃ , Max=34 ℃

រាយការណ៍ដោយ យា វឿន . ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ